世界各地的社區
我不知道世界華人地區的日常生活是怎樣的。
所以我把地板留給它附近的居民。
住在卡地亞的人可以在評論中留言
Shìjiè gèdì de shèqū
wǒ bù zhīdào shìjiè huárén dìqū de rìcháng shēnghuó shì zěnyàng de.
Suǒyǐ wǒ bǎ dìbǎn liú gěi tā fùjìn de jūmín.
Zhù zài kǎdìyà de rén kěyǐ zài pínglùn zhōng liúyán