發給我評論為這個中文我說話的中國人的世界

 

fā gěi wǒ píng lùn wéi zhè ge zhōng wén wǒ shuō huà de zhōng guó rén de shì jiè