在悲傷,幸福之後,生活的革命開始了。通常,它不應該被打擾,即使有片刻的快樂和沮喪。
Zài bēishāng, xìngfú zhīhòu, shēnghuó de gémìng kāishǐle. Tōngcháng, tā bù yìng gāi bèi dǎrǎo, jíshǐ yǒu piànkè de kuàilè he jǔsàng.