一個國家的普及是其人民的集體努力。
每個職業都是現代社會鏈條中的一環。
Yīgè guójiā de pǔjí shì qí rénmín de jítǐ nǔlì.
Měi gè zhíyè dōu shì xiàndài shèhuì liàntiáo zhōng de yīhuán.