尊重大自然很重要
如果她
這種憤怒不僅僅是一個警告。
地球上的任何地方都必須重新造林
Zūnzhòng dà zìrán hěn zhòngyào
rúguǒ tā
zhè zhǒng fènnù bùjǐn jǐn shì yīgè jǐnggào.
Dìqiú shàng de rènhé dìfāng dōu bìxū chóngxīn zàolín