22 mai 2022

尊重大自然很重要。 Zūnzhòng dà zìrán hěn zhòngyào.

尊重大自然很重要 如果她 這種憤怒不僅僅是一個警告。 地球上的任何地方都必須重新造林 Zūnzhòng dà zìrán hěn zhòngyào rúguǒ tā zhè zhǒng fènnù bùjǐn jǐn shì yīgè jǐnggào. Dìqiú shàng de rènhé dìfāng dōu bìxū chóngxīn zàolín