悲傷在我們心中留下了美好的回憶
他們絕不能忘記。
如果我們不忘記,那就是死亡保證
Bēishāng zài wǒmen xīnzhōng liú xiàle měihǎo de huíyì
tāmen jué bùnéng wàngjì.
Rúguǒ wǒmen bù wàngjì, nà jiùshì sǐwáng bǎozhèng