20 mai 2022

一個國家的普及是其人民的集體努力。 Yīgè guójiā de pǔjí shì qí rénmín de jítǐ nǔlì.

一個國家的普及是其人民的集體努力。 每個職業都是現代社會鏈條中的一環。 Yīgè guójiā de pǔjí shì qí rénmín de jítǐ nǔlì. Měi gè zhíyè dōu shì xiàndài shèhuì liàntiáo zhōng de yīhuán.