16 avril 2022

您如何看待生活中必須接受挑戰這一事實,您對此有何看法? 我的觀點是,在不同方面發展需要挑戰。 Nín rúhé kàndài shēnghuó zhōng bìxū jiēshòu tiǎozhàn zhè yī shìshí, nín duì cǐ y

您如何看待生活中必須接受挑戰這一事實,您對此有何看法? 我的觀點是,在不同方面發展需要挑戰。 如果不是,那就是文明的消失。 Nín rúhé kàndài shēnghuó zhōng bìxū jiēshòu tiǎozhàn zhè yī shìshí, nín duì cǐ yǒu hé kànfǎ? Wǒ de guāndiǎn shì, zài bùtóng fāngmiàn fāzhǎn xūyào tiǎozhàn. Rúguǒ bùshì, nà jiùshì wénmíng de xiāoshī.