28 mai 2022

悲傷在我們心中留下了美好的回憶 Bēishāng zài wǒmen xīnzhōng liú xiàle měihǎo de huíyì

悲傷在我們心中留下了美好的回憶 他們絕不能忘記。 如果我們不忘記,那就是死亡保證 Bēishāng zài wǒmen xīnzhōng liú xiàle měihǎo de huíyì tāmen jué bùnéng wàngjì. Rúguǒ wǒmen bù wàngjì, nà jiùshì sǐwáng bǎozhèng