20 mai 2022

我在哪裡可以找到互聯網上的中文搜索引擎? Wǒ zài nǎlǐ kěyǐ zhǎodào hùliánwǎng shàng de zhōngwén sōusuǒ yǐnqíng?

我在哪裡可以找到互聯網上的中文搜索引擎? Wǒ zài nǎlǐ kěyǐ zhǎodào hùliánwǎng shàng de zhōngwén sōusuǒ yǐnqíng? 你可以用法語寫評論,但我的服務器是法語的,我也是你是中國人。 Nǐ kěyǐ yòngfǎyǔ xiě pínglùn, dàn wǒ de fúwùqì shì fǎ yǔ de, wǒ yěshì nǐ shì zhōngguó rén.