14 avril 2022

我希望你會喜歡你訪問我的博客。 很好的訪問 Wǒ xīwàng nǐ huì xǐhuān nǐ fǎngwèn wǒ de bókè. Hěn hǎo de fǎngwèn

歡迎您訪問我的博客。 慢慢就會有內容了 Huānyíng nín fǎngwèn wǒ de bókè. Màn man jiù huì yǒu nèiróngle. 我為我糟糕的中文道歉 Wǒ wèi wǒ zāogāo de zhōngwén dàoqiàn